OSTU-MÜÜGI LEPING NR.

………………..

…………………………. “………”………………………200....a.

OÜ Mamear, esindaja Martti Kolk, edaspidi nimetatud Müüja, ühelt poolt ja..............…………………...... ……………………………………………………………………….. isikus, kes tegutseb .............................. alusel, edaspidi nimetatud Ostja, teiselt poolt, edaspidi koos nimetatud pooled, sõlmivad Lepingu alljärgnevas:

1. Lepingu objekt

1.1. Müüja müüb ja Ostja ostab Müüja poolt pakutavat kaupa vastavalt olemasolevale sortimendile, kogustele ja hindadele, mis on näidatud saateleht-arvetel.

1.2. Ostja kohustub teatama Müüjale kauba koguse mittevastavusest saatedokumentidel koheselt ja kauba kvaliteedi mittevastavusest 24h jooksul.

1.3. Omandiõigus kaubale siirdub Müüjalt Ostjale peale kauba eest täielikku tasumist, vastavalt kauba eest vastu võetud arves kokkulepitud tähtaegadel ja tingimustel.

2. Kauba hind ja tasumise kord

2.1. Kauba hind on näidatud saateleht-arvel.

2.2. Kaubahinnast ja muutustest hinnakirjas teatab Müüja Ostjale hiljemalt tellimuse vastuvõtmisel.

2.3 Ostja tasub saadud kaupade eest vastavalt arvel toodud maksetähtajale alates kaupade vastuvõtmisest arvelduse korras ülekandega Ostja pangakontolt Müüja pangakontole.

2.4. Maksekorralduses tuleb ära näidata maksvate saateleht-arvete numbrid ning Ostja ärinimi ja/või kliendikood Müüja juures.

2.5 Maksetähtaja ületamisel Ostja poolt on Müüjal õigus kauba väljastamine peatada kuni maksetähtaja ületanud saateleht-arvete tasumiseni ja/või käesolev leping ühepoolselt lõpetada.

2.6. Maksetähtaja ületamisel on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,10% päevas tähtajaks tasumata jäänud summast.

2.7. Maksmistega seonduvate lahkhelide ärahoidmiseks on pooled kohustatud omavahel regulaarselt võrdlema arvelduste saldot (kirjalikult vähemalt kord aastas, suuliselt vähemalt kord kvartalis)

2.8. Kui Ostja ei pea kinni kokkulepitud maksetähtajast, on Müüjal õigus oma nõue loovutada kolmandatele isikutele või volitada kolmandaid isikuid oma nõuet sisse nõudma.


3 .Kauba kvaliteet

3.1. Kauba kvaliteet vastab Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele.

3.2. Ostja poolt ostetud kauba garantiiremondi ja – hoolduse organiseerib Müüja.

4. Kaupade üleandmine – vastuvõtmine

4.1. Kaup antakse Ostjale üle vastavalt poolte kokkuleppele Müüja laos või Ostja juures.

 

   1. Kaubad antakse üle ja võetakse vastu:

4.2.1. kvaliteedi järgi vastavalt tootjatehase poolt antud sertifikaadile, tehnilisele passile;

4.2.2. koguse järgi vastavalt saatedokumentidele

  1. Kaubad loetakse Ostjale üleantuks hetkest, kui Ostja või tema volitatud esindaja on kinnitanud Müüja poolt esitatud arve-saatelehe oma allkirjaga.

 

5. Lepingu kehtivusaeg

 

  1. Käesolev leping jõustub allakirjutamise hetkest ja on sõlmitud tähtaega määramata. Leping lõpeb uue lepingu sõlmimisel.
  2. Pooltel on õigus leping igal ajal lõpetada, teatades sellest teisele poolele ette vähemalt 2 (kaks) nädalat.
  3. Lepingu lõppemine või lõpetamine ei vabasta Ostjat kohustustest tasuda Müüjale käesoleva lepingu alusel tasumisele kuuluvad summad ja hüvitada Müüjale lepingu täitmise käigus tehtud kahjud.

6. Vaidluste lahendamine

6.1. Kõik käesoleva lepinguga seotud vaidlused püütakse lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste teel.

6.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

7. Lõppsätted

 

  1. Käesoleva lepingu sõlmimisel esitavad pooled oma äriregistri registrikaardi ärakirja, millel fikseeritud andmed vastavad kehtivale registrikandele, samuti volitatud isikute nimed koos nende esindusõigust tõendavate dokumentidega.
  2. Ostja kohustub Müüjale kolme päeva jooksul kirjalikult teatama oma rekvisiitide (ärinimi, registrikood, asukoht, sidevahendite numbrid, panga rekvisiidid, müügikohad jms) muutustest, samuti Ostja esindajate esindusõiguse lõppemisest.
  3. Käesoleva lepingu täitmise käigus ühe poole poolt teisele poolele edastatud informatsioon on konfidentsiaalne ja pooled kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta lepingu sisu ega muud lepingu sõlmimise ja täitmise käigus teatavaks saanud teise poole konfidentsiaalset informatsiooni. Konfidentsiaalsuse nõue ei kehti äriühingute suhtes, kellega koos pool moodustab kontserni ning asutuste ja organisatsioonide suhtes, kellele on kohustus avaldada informatsiooni lähtuvalt Eesti Vabariigi õigusaktidest.
  4. Käesoleva lepingu muudatused, täiendused ning parandused kehtivad ainult siis, kui nad on tehtud kirjalikus vormis ning alla kirjutatud mõlemalt poolt, selleks volitatud isikute poolt. Kõik tehtud muudatused, täiendused ja parandused muutuvad alates allakirjutamise hetkest lepingu lahutamatuteks osadeks.
  5. Käesolev leping on alla kirjutatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, üks kummalegi poolele.
  6. Pooled vastutavad käesoleva lepingu sõlmimisel ja täitmisel ebaõigete andmete esitamisega või andmete esitamata jätmisega tekitatud kahju eest.


8. Eritingimused

  1. Kauba sortiment ja hind kehtestatakse vastavalt poolte vahelisele kokkuleppele.


 

Müüja Ostja


OÜ Mamear

Pääsküla 8

10917 Tallinn Eesti

Reg.kood:10103646


………………………………. …………………………….....

 

Martti Kolk


?

 

MÜÜJA

 

?

Ärinimi OÜ Mamear

 

Äriregistri kood 10103646

Käibemaksu kohuslase number: EE100130113

Juriidiline aadress Pääsküla 8 10917 Tallinn Eesti

 

?

Ladu Pääsküla 8 10917 Tallinn Eesti

Tel 6735530

Faks 6719765

e-post info[ätt]mamear.ee

www.mamear.ee

 

Pangad

HANSAPANK, kood 767

konto nr. 22 100 1174691

OSTJA

 

?

Ärinimi

 

Äriregistri kood

 

Juriidiline aadress

 

Pank kood

 

Tel

 

konto nr.

 

Faks

 

Käibemaksukohuslane JAH EI

 

Tegevjuht ( ees- ja perekonnanimi)

?

Tel e-post

 

Pearaamatupidaja (ees- ja perekonnanimi)

?

Tel e-post

 

Tarneaadressid (nimetus + aadress + telefon+kontaktisik)

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

7.

 

8.

 

Toimetusajad:

 

Krediidimäär (täidab müüja)

 

Ostjat teenindav kliendihaldur (täidab müüja)

 

Maksetähtaeg (täidab müüja)

 

Tellimuste telefon 6735530 või 6735532

 

LISATINGIMUSED

 

?

 

MÜÜJA

 

OSTJA

 

Esindaja Martti Kolk

Tel 6735530 e-post info[ätt]mamear.ee

 

Esindaja (ees- ja perekonnanimi)

Tel e-post

 

?

Esindaja isikukood

 

Esindaja amet : Juhatuse esimees

 

Esindaja amet

 

?

Esindusõiguse alus

 

Kuupäev

 

Kuupäev

 

 

Märkused, ettepanekud, toote (kaubamärgi) eelistused jne.

 

 

?

?

………………………………………………………………………………………………………………………………

?

?

………………………………………………………………………………………………………………………………

?

?

………………………………………………………………………………………………………………………………

?

?

………………………………………………………………………………………………………………………………

?

?

………………………………………………………………………………………………………………………………

?

?

?

 

 

 

Võib olla huvitavad ka need tooted

Viimati vaadatud